Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA SCCL (AIGUASOL), amb CIF F62787692 amb domicili a Roger de Llúria 29, 3 2 de 08009 Barcelona i adreça electrònica info@eatcircularity.com, manifesta que són de la seva propietat:

 1. el domini web
 2. els perfils i página en les seguents xarxes socials:
 • Facebook:
 • Twitter:
 • Linkedin:

Que SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA està inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya al Full 12491 (anterior BN-9247), amb Data de Constitució 09/04/2002.

SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus mitjans online.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet o xarxes socials de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.


XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA) podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement


REGISTRE D’USUARI

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web Eatcircularity.com així la prestació de serveis per aquesta entitat.

SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA disposa d’una plataforma per poder analitzar i optimitzar el consum elèctric dels usuaris registrats, així com ser un mitjà de contacte i de contractació amb instal·ladors i/o professionals relacionats amb aquestes instal·lacions.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i que es registri a la nostra web ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes, i ser coneixedor que les seves dades seran tractades de conformitat amb l’Apartat de PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS d’aquesta web.

L’usuari al registrar-se haurà de definir una contrasenya que l’identificarà i autentificarà en la nostra plataforma. En el seu perfil d’usuari CONSUMIDOR tindrà accés a poder visionar l’ anàlisis d’optimització realitzat així com les peticions de contractació realitzades als nostres professionals. En el cas de que accedeixi com usuari PROFESSIONAL tindrà accés a les dades de contacte designada per vostè i a la relació de peticions rebudes i ofertes realitzades.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers ja que habilita l’ accés a documentació. Per això, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA perquè procedeixi a la seva modificació. Es recomana no emmagatzemar la contrasenya en els dispositius per tal de poder garantir sempre la identitat de l’usuari que accedeix.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els mitjans online siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA amb CIF F62787692, amb domicili a Roger de Llúria 29, 3er 2ona de 08009 Barcelona

 • Si aquestes dades son facilitades en els formulari de contacte, aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
 • Si son facilitades en el formulari de registre com usuari CONSUMIDOR, aquestes seran incorporades en el fitxer de usuaris , responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder prestar els serveis i anàlisis per optimitzar el seus recursos. Per tal de poder prestar precisarem les dades que sol·licitem en el formulari d’alta on s’inclouen dades identificatives, de consum i de propietat/ espai on es disposa el subministrament. Aquestes dades només seran tractades per la nostra entitat i comunicades a tercers, sempre que vostè autoritzi expressament ficar-se en contacte amb un instal·lador o professional. Conservarem les dades sempre que es mantingui les relaciones entre nosaltres o les responsabilitat que es poden derivar.
 • Si son facilitades en el formulari de registre com usuari PROFESIONAL aquestes seran incorporades en el fitxer de usuaris , responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder oferir els seus serveis als nostres usuaris consumidors. Per aquest motiu precisarem disposar de les dades de la seva empresa o activitats, així com les dades de contacte d’un representant o treballador per poder comunicar les peticions rebudes dels nostres usuaris. Aquestes dades només seran tractades per la nostra entitat i comunicades a tercers que vulguin contractar el seus serveis a traves de la nostra plataforma Conservarem les dades sempre que es mantingui les relaciones entre nosaltres o les responsabilitat que es poden derivar.
 • Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Màrqueting responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de l’interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
 • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
  L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es faci a Roger de Llúria 29, 3er 2ona de 08009 Barcelona- o a info@eatcircularity.com.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a : info@eatcircularity.com .


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

SISTEMES AVANÇATS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. ( Nom de l’entitat ) posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.